Groenspaarplan

Het sparen van bestaand groen bij groot onderhoud of renovatie van een wijk of buurt levert meer op dan alleen kostenbesparing.

Als een wijk of gebied wordt her-bestraat, opgehoogd, heringedeeld of gerenoveerd wordt nog te vaak voorbijgegaan aan het bestaande de groen. In het plan wordt veelal uitgegaan van het verwijderen van alle groen. Aan het eind van de werkzaamheden wordt nieuwe beplanting aangebracht. Het duurt vele jaren voor jonge beplanting weer volgroeid is en hetzelfde beeld zal geven. Dat is jammer en niet alleen vanuit visuele aspecten.

Beperkt onderhoud

Oudere beplantingen zijn meer gesloten en vragen derhalve minder onderhoud, dragen bij aan de eigenheid, herkenbaarheid en de karakteristiek van de wijk, hebben een groter effect op het beperken van temperatuurstress, vangen meer fijn stof en leggen meer CO2 vast en last but not least dragen bij aan natuur binnen de bebouwde kom.

Naast bovenstaande kan het vanuit kosten oogpunt interessant zijn om (delen) van de bestaande beplantingen te behouden. Geen kosten voor het rooien van de oorspronkelijke beplanting, geen aanschaf van nieuw plantgoed, en geen plantkosten. Maar ook geen meerkosten die voortkomen uit het arbeidsintensievere beheer die nieuw aangelegde beplantingen in de eerste jaren vragen.

De mogelijkheden zijn sterk afhankelijk van aard en omvang van de werkzaamheden, de soorten beplanting, de ruimte in het nieuwe ontwerp en de wensen van bewoners en gebruikers. Alles begint echter met een gedegen inventarisatie van het aanwezige groen, zowel kwantitatief, kwalitatief, als soort zijn van belang om de mogelijkheden te kunnen beoordelen. Deze inventarisatie, in combinatie met de wensen bepalen de mogelijkheden om bomen en groenvoorzieningen, te behouden en in te passen. Indien dit niet mogelijk blijkt is verplaatsen te overwegen , zodat in andere delen van de gemeente. Geen kosten voor aankoop van plantmateriaal hoeven te worden gemaakt en met een grotere plantmaat kan worden gestart.

Voorafgaand aan ruimtelijke werken is het mogelijk om door bui-tegewoon, groenprojecten een groeninventarisatie en groenspaarplan op te laten stellen. Met behulp van deze inventarisatie en de gepresenteerde mogelijkheden kan in een definitief ontwerp beter rekening worden gehouden met waardevolle, karakteristieke, beeldbepalende of anderszins van belang zijnde groenelementen en kunnen keuzes worden gemaakt op basis van complete informatie. 

Samenvattend, behoud van bestaand groen draagt bij aan de kenmerkende eigenschappen en de herkenbaarheid van de wijk of straat, geeft sneller een volwassen en volgroeid straatbeeld, bespaart kosten en kan de basis vormen om nieuwe beplantingen in harmonie met de bestaande situatie te realiseren, waardoor een rustiger en fraaier straatbeeld ontstaat.

Graag lichten wij onze werkwijze nader aan u toe of maken een offerte op maat.  

Uiteraard zijn wij ook in staat uw overige groenprojecten te realiseren. Heeft u bijvoorbeeld al eens gedacht aan een groene straat door het toepassen van gevelbeplantingen in samenwerking tussen bewoners, woningstichting en gemeente? www.bui-tegewoon.

U bent hier: