Particulier beheer

In toenemende mate maken agrarisch ondernemers de keuze om geheel of gedeeltelijk over te stappen op het zogenaamde particuliere natuurbeheer. Middels de regeling SKNL kan worden gekozen voor de zogenaamde functieverandering. Is particulier beheer iets voor u, waar krijgt u mee te maken en waar moet u vooraf een goede afweging maken.

Zorgvuldig afwegen

Bui-tegewoon groenprojecten is een bedrijf met meer dan gemiddelde kennis omtrent inrichting en beheer van met name veenweide grasland gebieden.    Of het nu botanisch of weidevogel beheer betreft, dan wel een (gedeeltelijke) omvorming naar moeras wij hebben de benodigde parate kennis voor u in huis.

De eerste vraag blijft natuurlijk is het iets voor u, uw gezin en uw bedrijf. Wat moet er veranderen en waar moet u zich vooraf terdege van bewust zijn. Om tot een goede keuze en verantwoorde afweging te komen hebben wij een systematiek ontwikkeld die we in twee stappen te samen met u, uw agrarisch adviseur en de initiatiefnemer van het gebiedsproces doorlopen. 

Is er uit deze sessies de keuze gemaakt om het proces verder in te gaan dan kunnen de gegevens uit de ori├źnterende fase worden benut om te samen met uw agrarisch adviseur tot een bedrijfsplan en exploitatieberekening te komen. Op dat moment worden ook beheer en inrichting een belangrijk item. Welk type vee is geschikt, welke machines, hoe ziet de inrichting en ontsluiting er uit en hoe moet het beheer worden gevoerd. Om tot een goed doortimmerd bedrijfsplan te komen en een gedegen exploitatie aan te leveren bij de initiatiefnemer verdient het aanbeveling om regelmatig met een ecologisch adviseur te overleggen.

Door de jarenlange ervaring met inrichting en beheer, waarbij er steeds naar is gestreefd de agrarische bedrijfsvoering zo goed mogelijk in te passen, zijn wij in staat op creatieve wijze de meest optimale keuzen met u te zoeken en te omschrijven zodat zowel inrichting als beheer straks passend zijn bij de beoordeling van uw bedrijfsplan door de initiatiefnemer van het gebiedsplan.

U bent hier: