Agrarisch natuurbeheer

Meer dan 75% van de oppervlakte van het buitengebied in ons land is in eigendom en beheer bij de agrarische sector. Het is dan ook niet verwonderlijk dat middels agrarisch natuurbeheer, landschappelijke inpassingsplannen en groen/blauwe diensten de agrarisch sector een belangrijke rol speelt bij het beheer en de instandhouding van natuur en landschap.

Goed afstemmen

Bui-tegewoon groenprojecten is een bedrijf met meer dan gemiddelde kennis omtrent inrichting en beheer van alle facetten van natuur en landschap. Of het nu botanisch- of weidevogelbeheer, dan wel het beheer van kleine landschapselementen betreft we hebben de beschikking over een jarenlange ervaring.

Door onze praktische insteek waarbij we beheerbaarheid en inpasbaarheid van maatregelen steeds als een rode draad door onze plannen en adviezen laten lopen kunnen wij snel tot een gedragen en haalbaar advies komen. Uiteraard kunnen wij gewenste maatregelen omzetten naar inrichtings- en werkplannen. Desgewenst kunnen wij zorgdragen voor de uitvoering begeleiding of de benodigde inventarisaties en onderzoek uitvoeren.

Bij de ontwikkeling van de producten en plannen betrekken wij de agrariërs en hun natuurvereniging. Door ons vooraf goed op het gebied te oriënteren benutten we bestaande waarden en kansen die reeds in het gebied aanwezig zijn ten volle. Een gedragen en beheerbaar plan tegen optimale kosten is het resultaat dat wij steeds voor ogen houden.Graag bieden wij onze diensten aan om als adviseur voor zowel individuele agrariërs en agrarische natuurverenigingen, als voor overheden en semi overheden op te treden.

U bent hier: