WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht)

Gaat u een schuur bij bouwen, of een dakkapel plaatsen. Wilt u een houtwal kappen of een grasland inplanten of een gebied met een agrarische bestemming openstellen voor recreanten, dan wel een ander ruimtelijk projectontwikkelen.   In al deze gevallen krijgt u te maken met de Wet Algemene epalingen Omgevingsrecht (WABO) en aansluitend met de Flora en faunawet.

Omgevingsvergunning

Sinds oktober 2010 is de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) van kracht. Bij voorgenomen werken, ingrepen of functieveranderingen dienen bedrijven, particulieren en overheden een omgevingsvergunning aan te vragen. De omgevingsvergunning voegt de aanvragen van 26 verschillende vergunningen en ontheffingen samen in één document. In de omgevingsvergunning is ook de Flora- en faunawet en de natuurbeschermingswet opgenomen. De omgevingsvergunning dient te worden aangevraagd bij de gemeente.

Onderdeel van de omgevingsvergunning is toetsing van de plannen aan de Flora- en faunawet. De aanvrager heeft hierbij zelf verantwoordelijkheid om uit te (laten) zoeken of het aanvraag onderdeel “handelingen met gevolgen voor beschermde planten en dieren”  ingevuld dient te worden. Indien blijkt dat er mogelijk gevolgen voor planten en dieren zijn te verwachten dient de gemeente alvorens vergunning te verlenen een Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) aan te vragen bij het ministerie van Economische zaken. 

Beoordeling van nadelige gevolgen aan flora- en fauna dienen te worden beoordeeld door ter zaken kundige personen, met inzicht in zowel de leefwijze, de verspreiding en de relevante wetgeving. In veel gevallen kunnen kleine aanpassingen in plan, werkwijze, werkvolgorde of tijdpad deze nadelige effecten opheffen of zodanig sterk verminderen dat geen Vvgb meer aangevraagd hoeft te worden. Voor deze beoordeling volstaat vaak een Quickscan of broedvogelcheck. Hierbij wordt een literatuur- en database studie uitgevoerd in combinatie met een locatiebezoek, waarbij wordt beoordeeld of de habitat van volgens de bureaustudie gevonden mogelijk voorkomende soorten aanwezig is op de werklocatie.

Indien de quickscan uit wijst dat er beschermde soorten aanwezig zijn moet soms de uitgebreidere natuurtoets worden uitgevoerd. In deze natuurtoets wordt middels veldinventarisaties nader onderzocht wat de exacte aantasting is en hoe hier rekening mee kan worden gehouden.Veelal kunnen door middel van medeneming van mitigerende en of compenserende maatregelen in het plan de werken als nog worden toegestaan. In sommige gevallen wordt ecologische begeleiding bij de uitvoering van de werken verplicht gesteld.

Bui-tegewoon, groenprojecten kan uw gids zijn in de omgang met flora- en faunawet. De quickscans en natuurtoetsen voor u verzorgen en adviseren omtrent mitigerende en compenserende maatregelen. Indien vereist kunnen we de ecologische begeleiding van de werkzaamheden voor u verzorgen.