Quickscan flora & faunawet

QUICKSCAN  & NATUURTOETS  FLORA-  &  FAUNAWET  / QUICKSCAN  BROEDVOGELS.
Heeft u bouw- of verbouwplannen, wilt u een gebied herinrichten? In veel gevallen u krijgt via de WABO (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) te maken met de Flora- en Faunawet. Alvorens met de werken te kunnen starten dient u aan te tonen dat er in het gebied geen beschermde planten of dieren voorkomen

Oriënteer u tijdig

Door het laten uitvoeren van een “quickscan Flora- & Faunawet” kunt u aan deze verplichting voldoen. Bij afwezigheid van beschermde soorten kunt u met de werkzaamheden starten. 

Een quickscan Flora- & faunawet kan in een tijdbestek van 1 á 2 maanden inclusief rapportage door ons worden gerealiseerd. In een aantal gevallen volstaat een broedvogelcheck. Een broedvogelcheck wordt uitgevoerd wanneer een geplande ingreep uitsluitend bestaat uit het verwijderen van enkele bomen of struiken. Bij een meer uitgebreide ingreep, waarbij bijvoorbeeld ook sloten worden gedempt of bebouwing wordt gesloopt is een uitgebreidere toets noodzakelijk. Het voordeel van een broedvogelcheck boven een volledige toetsing voor de Flora- en Faunawet is dat deze snel kan worden uitgevoerd en een rapportage in briefvorm volstaat om snel met de voorgenomen werkzaamheden te kunnen starten. Het werk kan door ons binnen enkele weken worden opgeleverd.

Doe zelf een eerste check

Indien beschermde soorten aanwezig zijn of broedvogels worden aangetroffen kan in een aantal gevallen toch met de werkzaamheden worden gestart, mits wordt voldaan aan compenserende en / of mitigerende maatregelen. Ook wordt soms ecologische begeleiding verplicht gesteld om tot uitvoering over te kunnen gaan. Bui-tegewoon, groenprojecten kan de aanvragen voor compenserende en mitigerende maatregelen voor u verzorgen. Ook kunnen wij de ecologische begeleiding desgewenst voor u uitvoeren.  Dit onderzoek kan afhankelijk van de periode waarin opdracht wordt verleend en de activiteit periode van de te onderzoeken soortgroepen tussen de 2 en de 13 maanden in beslag nemen. Om geen vertraging in uw project op te lopen is het verstandig om tijdig met bovengenoemde quickscan vast te stellen of een natuurtoets noodzakelijk is.


Uiteraard kunt u ook bij ons terecht voor al uw onderzoek-, inventarisatie en monitoring vragen!

U bent hier: