Erfinrichting buitengebied

Inrichting en aankleding van erven bepalen in hoge mate de landschappelijke kwaliteit. 

Een goed ingericht erf kan zoveel meer opleveren dan alleen een mooi beeld. Het verbeterd de leefomgeving, maakt mensen vrolijker, geeft een positieve uitstraling aan de agrarische sector, beperkt wateroverlast, bindt CO2, verminderd warmte stress, helpt de natuur en kan de agrarische bedrijfsvoering ondersteunen.

Landschappelijke inpassing

Aan erfinrichting worden, zeker als het een agrarisch erf betreft, steeds meer eisen gesteld. Zo is in Limburg beleid in ontwikkeling om tot een verplichte landschappelijke inpassing te komen en lopen momenteel in veel provincies projecten om het afstromen van oppervlakte water te beperken. Anderzijds moet er uiteraard ook een bedrijfsvoering kunnen plaatsvinden en liefst zo kosten extensief mogelijk. Houtsingels, knotwilgen, boomgaardjes, geriefbosjes, drinkpoelen, vee schuurtjes, etc. passen prima in een dergelijke opzet. Bij een slimme inrichting wordt het ruimtebeslag gecompenseerd door functioneel gebruik.. Zo kan de boomgaard worden benut om in het voorjaar de schapen met kleine lammeren wat vroeger buiten te doen en toch goed onder controle te houden. Kan een met meidoornhagen omheind weitje met een kleine open stal prima dienst doen als winterverblijf bij vorst, zodat het vee niet over ijs kan ontsnappen, een ge├»ntegreerde poel zorgt voor een veilige drinkplek. In de zomermaanden kan een door de dierenarts te behandelen dier apart worden gezet of een koppeltje schapen of pinken worden klaargezet voor de veehandelaar. Solitaire (knot)bomen en struikgroepen bieden het vee beschutting tegen zon en slechte weeromstandigheden, gelijktijdig wordt invulling gegeven aan het maatschappelijk gewenste dierenwelzijn. Natuurvriendelijke oevers kunnen mits goed aangelegd een bijdrage leveren aan het voorzuiveren van het afstromend erf water. Een goede ontsluiting en directe bereikbaarheid van de percelen is prima te combineren met een zorgvuldig groenplan. Looproutes voor het vee bieden tevens mogelijkheden tot compartimentering van het erf of koppeling van graaspercelen. 

bui-tegewoon, groenprojecten  is een klein bedrijf dat op enthousiaste en stimulerende wijze vakkundig zaken samenbrengt en zoekt naar integrale- en creatieve oplossingen. 

Zij kijkt hierbij over de grens van de opdracht heen en denkt mee met opdrachtgevers.

In een tweetal sessies maken we samen met u het ontwerp. Door de gezamenlijke aanpak van uw kennis van het bedrijf en de expertise van bui-tegewoon, groenprojecten is een succesvol inrichtingsplan verzekerd.

Uitvoering kan zowel door u zelf worden opgepakt als door ons worden verzorgt. Ook is een combinatie mogelijk waarbij uitvoering door ons wordt begeleid Uiteraard kunnen wij zorgdragen voor de leverantie van de beplantingen en materialen zodat u zeker weet dat u de juiste materialen geleverd krijgt. Graag lichten wij onze werkwijze nader aan u toe of maken een offerte op maat. 


Bij her- of nieuwbouwplannen kunt u te maken krijgen met een verplichte quickscan of toets Flora- en Faunawet. Uiteraard kunt u ook voor deze werkzaamheden terecht bij bui-tegewoon, groenprojecten!

U bent hier: