Rapporten

Inventarisatie rapport grasland inventarisaties de Nesse en Kattendijk 2015. In 2015 zijn in de polders de Nesse te Ouderkerk aan den IJssel en Kattendijksblok te Gouderak de broedvogels van graslanden geïnventariseerd en is een opname van graslandtypen oevervegetaties uitgevoerd. Daarnaast zijn zomerganzen, predators, en hazen dichtheid in beeld gebracht. 
Lees het artikel

Laat ons het nou doen! (Alterra rapp. 2694)
Evaluatie van drie jaar pilot Natuurbeheer in de polders de Nesse en Kattendijksblok door Alterra in de gebieden waar Bui-TeGewoon, groenprojecten de deelnemende partijen begeleid met inventarisatie en ecologische begeleiding.
Lees het artikel

Visie reservaat Demmerik
Voor reservaatgebied Demmerik e.o. is een visie op de actuele en potentiële waarde opgesteld. Tevens zijn aanbevelingen gedaan voor de toekomstige ontwikkeling.
Lees het artikel


Weidevogels en Plas-Dras
Een essentiële factor voorweidevogelgebieden is een hoge grondwaterstand en lokaal plas-dras situaties. Een belangrijk deel van de plas-dras situaties wordt m.b.v. beheermaatregelen gerealiseerd. Hierbij is een goede voorbereiding en zorgvuldige timing van belang om op het.... 
Lees het artikel

Houtopstanden in polder Kattendijksblok
Vanuit de weidevogeldoelstelling voor polder Kattendijksblok zijn de houtopstanden geïnventariseerd en in relatie gebracht tot de landschappelijke- en cultuurhistorische waarden. Aan de hand hiervan zijn aanbevelingen per element opgesteld.
Lees het artikel

Mestaanwending op natuurgrondMestaanwending natuurgrond i.r.t. wetgeving 
Over de aanwending van mest op natuurgrond bestaat nog veel onduidelijkheid. In deze rapportage wordt de materie kort en bondig uitgelegd en zijn voorbeeldberekeningen opgenomen. De rapportage kan voor €10,- worden besteld d.m.v. een aanvraag per mail.
Lees het artikel

Analyse weidevogels in polder Bloemendaal
Om inzicht te krijgen in de benodigde inrichtings- en beheermaatregelen heeft gemeente Waddinxveen aan bui-tegewoon, groenprojecten gevraagd om een analyse en visie op te stellen over weidevogels en weidevogelbeheer in projectgebied polder Bloemendaal te Waddinxveen.  
Lees het artikel

Beheerplan ecologische verbindingszone Bijleveld
Als onderdeel van de groene contour in de provincie Utrecht is een ecologische verbindingszone evenwijdig aan de Bijleveld voorzien tussen de Groote Heijcop in het zuiden en de Portengensezuwe in het noorden.
Lees het artikel

Beheerplan Natuur Coöperatie Krimpenerwaard 2013-2018
In 2013 is binnen de Krimpenerwaard gestart met een pilot om een nieuwe organisatievorm voor het beheer van natuur- en landschap binnen de EHS te toetsen. 
Lees het artikel


Draslandverbinding Middenwetering Donkereind
In het noordwesten van de provincie Utrecht ligt een veenweidegebied met bijzondere natuur- en landschapswaarden. In het gebied is een vitale landbouw aanwezig en zijn cultuurhistorie en ontginningsgeschiedenis nog in ruime mate leesbaar aan het landschap. 
Lees het artikel

Evaluatie polderreservaat Kockengen
Nu het beheer gedurende vier jaar volgens dit beheerplan is uitgevoerd is er behoefte het beheer te evalueren en de resultaten van het gevoerde beheer op zowel de doelstelling als de ontwikkeling van de natuurwaarden te toetsen. 
Lees het artikel

Houtopstanden in de Demmeriksepolder
Najaar 2013 is door Bui-tegewoon, groenprojecten in opdracht van het Programmabureau Utrechtwest, de rapportage “Visie op en aanbevelingen voor de weidevogeldoelstelling en draslandverbinding Demmerik eo” opgesteld.
Lees het artikel

Jaarverslag inventarisatie en beheer NCK, 2013
In 2013 is binnen de Krimpenerwaard gestart met een pilot om een nieuwe organisatievorm voor het beheer van natuur- en landschap binnen de EHS te ontwikkelen. Gedachte is om het beheer deels meer vanuit het gebied door gebiedspartijen en middels ...
Lees het artikel

Nulmeting polder Steekt
Provincie Zuid-Holland is voornemens circa 4 hectare grasland in polder Steekt te Alphen aan den Rijn te verkopen aan een gekwalificeerde terreinbeheerder voor het ontwikkelen van compensatie natuur van het doeltype “Kruiden- en faunarijkgrasland”.
Lees het artikel

Ontwikkeling natuurterreinen Hollandse IJssel -2012
Eind 2011 zijn de buitendijkse terreinen langs de Hollandse IJssel, Boele, Schanspolder en Geitenwei na een sanering en herinrichting door de Provincie Zuid-Holland overgedragen in eigendom en beheer aan het Zuid-Hollands Landschap.
Lees het artikel

Polder Oudeland, nulmeting
Provincie Zuid-Holland is voornemens circa 4,5 hectare grasland in polder Oudeland te Ouddorp te verkopen aan gekwalificeerde terreinbeheerder voor het ontwikkelen van compensatie natuur van het doeltype “Vochtig weidevogelgrasland”.
Lees het artikel

U bent hier: