Publicatieoverzicht

2012

01. Weidevogels  en plas-dras (09 - 2012)
Art.De Zomertaling in atlasblok 38-22, Krimpenerwaard (09 - 2012)
02. Ecologische ontwikkeling natuureiland Zellingwijk, Gouderak (09 - 2012)
03. Broedvogelinventarisatie 2012 polder Veerstalblok, Gouderak (11 - 2012)
04. Broedvogelinventarisatie 2012polder de Nesse-west , Ouderkerk aan den IJssel (11 - 2012)
05. Broedvogelinventarisatie 2012 polder de Nesse-oost, Ouderkerk aan den IJssel. (11 - 2012)
06. Kleinschalige watermaatregelen in de agrarische praktijk (12 - 2012)
07. Beheerschema weidevogel grasland (12 - 2012)
08. Plan van aanpak beheer, uitvoering bestek terreinen recreatieschap Krimpenerwaard (12 - 2012)
09. Mestaanwending op natuurgrond, irt meststoffen wet en het besluit gebruik meststoffen (12 - 2012)
10. Ontwikkeling PZH-terreinen natuur Hollandse IJssel (12 - 2012)

2013

01. Onderbemaling en begrazingsruimte melkvee, particulierbeheer in projectgebied de Bovenlanden (01 - 2013)
02. Broedvogelinventarisatie 2012 erf Schaapjeszijde 3/4, Ouderkerk aan den IJssel (03 - 2013)
03. Wilnisser Bovenlanden, voorstellen voor oplossingsrichtingen bij implementatie van natuurbeheer (03 - 2013)
04. Visie op en aanbevelingen voor weidevogeldoelstelling en ecologische verbindingen demmerik e.o.  (10 - 2013)
05. Drasland verbinding Middenwetering in Polder Donkereind  (11 - 2013)
06. Beheerverslag Natuur Coöperatie Krimpenerwaard 2013  (11 - 2013)
07. Houtopstanden in polder Kattendijksblok te Gouderak (12 - 2013)

2014

01. Quickscan Flora en faunawet cluster Bergambacht-SBK  (03 - 2014)
02. Beheerplan Natuur Coöperatie Krimpenerwaard 2014 – 2018 (08 - 2014)
03. Analyse weidevogeldoelen in polder Bloemendaal en visie inrichtings- en beheermaatregelen (08 - 2014)
04. Broedvogelinventarisatie reservaat Bilwijk (09 - 2014)
05. Toedeling reservaatgronden en herschikking pachters Staatsbosbeheer reservaatgebied (10 - 2014)
06. Analyse en visie polderpark Ouderkerk aan den IJssel (11 - 2014)
Art. Weidevogels in de Krimpenerwaard, weten we hoe het er voor staat? (11- 2014)
07. Opleverings document begeleiding gastransportleiding polder Achterbroek tbv ZHL (11-2014).
08. Houtopstanden in de Demmeriksepolder (12 - 2014)
09. Inrichtingsplan buitenruimte stadspolderstraat 8 te Gouda (12 - 2014)
10. Beheer reservaat graslanden Krimpenerwaard, 2014 (12 - 2014)
11. Inventarisatie reservaat graslanden Krimpenerwaard, 2014 (12 - 2014)

2015

01. Kostenraming achterstallig onderhoud en inrichting 40ha in polder Noord-Kethel i.k.v. overdracht IODS (01-2015)
02. Beheerplan Ecologische verbindingszone Bijleveld (01-2015)
03. Jaarverslag inventarisatie en beheer Natuur Coöperatie Krimpenerwaard 2014 (01-2015)
04. Quickscan Flora- & faunawet nieuwbouw schuur met mestkelder mts. Gille-Verbree (02-2015)
05. Evaluatie ontwikkeling en beheer polderreservaat Kockengen (02-2015)
06. Quickscan ff-wet SBK – Benedenkerk Stolwijk (05-2015)
07. Inrichtingsplan weidevogelcompensatie - Noord-Kethel (06-2015)
08. Quickscan ff-wet t.b.v. inrichting weidevogelgebied - Noord-Kethel (06-2015)
09. Quickscan ff-wet SBK – locaties Lekkerkerk (06-2015)
10. Startnotitie cranberry - Krimpenerwaard (07-2015)
11. Uitvoeringsplannen particulier natuurbeheer Peilvak 9 en Oukoop noord (hoofdrapport) (08-2015)
11-a. Deel uitvoeringsplan Peilvak 9 en Oukoop noord  - Berger (08-2015)
11-b. Deel uitvoeringsplan Peilvak 9 en Oukoop noord  - Cromwijk (08-2015)
11-c. Deel uitvoeringsplan Peilvak 9 en Oukoop noord  - van Eck (08-2015)
11-d. Deel uitvoeringsplan Peilvak 9 en Oukoop noord  - Kooiman (08-2015)
11-e. Deel uitvoeringsplan Peilvak 9 en Oukoop noord  - Korver  (08-2015)
11-f. Deel uitvoeringsplan Peilvak 9 en Oukoop noord  - de Lange (08-2015)
11-g. Deel uitvoeringsplan Peilvak 9 en Oukoop noord  - van Oosterom (08-2015)
11-h. Deel uitvoeringsplan Peilvak 9 en Oukoop noord  - Oudshoorn (08-2015)
11-i. Deel uitvoeringsplan Peilvak 9 en Oukoop noord  - Schreurs (08-2015)
11-j. Deel uitvoeringsplan Peilvak 9 en Oukoop noord  - van Vliet (08-2015)
11-k. Deel uitvoeringsplan Peilvak 9 en Oukoop noord  - Vreken (08-2015)
11-l. Deel uitvoeringsplan Peilvak 9 en Oukoop noord  - van Weerdenburg (08-2015)
12. Oriënterende studie weidevogels en verruiging Oudeland van Strijen (08-2015)
13. Inventarisatie t.b.v. evaluatie Pilot Natuurbeheer Krimpenerwaard (08-2015)
14. Nulmeting en potentie bepaling natuurcompensatie Polder Steekt (08-2015)
15. Nulmeting en potentie bepaling natuurcompensatie polder Oudeland (08-2015)
16. Flora- en fauna onderzoek het Baken, Gouderak (09-2015)
17.  Beheerplan faunapassage N 212 (11-2015)

Memo. Wandelverbinding de Kwakels – den Hoek (12-2015)

2016

01. Nulmeting en inrichtingsplan IODS percelen Provincie Zuid-Holland,  locatie Maasland
02. Nulmeting en inrichtingsplan IODS percelen Provincie Zuid-Holland,  locatie Keenwetering 
03. Nulmeting en inrichtingsplan IODS percelen Provincie Zuid-Holland,  locatie Ackerdijk - Midden
04. Nulmeting en inrichtingsplan IODS percelen Provincie Zuid-Holland, locatie Overslagpad / A13

Memo. Omgevingsverkenning ecologie Beijersche bocht te Stolwijk.
Briefrapp. Flora- en faunawet toets gierzwaluwen IJsseldijk Noord

U bent hier: