Diverse producten

Beheer schema's
Ten bate van beheerplannnen worden schema's toegevoegd aan de hand waarvan het beheer eenvoudig kan worden ingepland.
Beheerschema Krabbenscheervegetaties
Beheerschema slootschoning
Beheerschema weidevogelreservaten


Soortbescherming ringslangSoortstatus ringslang
Bij onderzoek en advies ten bate van de flora- en faunawet word ten bate van de relevante soorten voor het gebied informatie over leefwijze en relevant beleid toegevoegd. Als voorbeeld de soortstatus van de ringslang.
Lees het artikel

Onderzoek zuurgraad en bodemleven
Voor weidevogels is de voedselbeschikbaarheid van belang. Een regelmatige toets van het bodemleven en de zuurgraad is wenselijk om het beheer optimaal te houden.
Lees het artikel


Jaarcyclus bij ganzen
Over ganzen en ganzenbeheer is veel te doen. Voor een evenwichtige benadering is naast gebiedsgericht maatwerk goed inzicht in de jaarcyclus gewenst. In voorkomende gevallen presenteren wij deze cyclus in onze uitwerkingen.
Lees het artikel

Ecologischewerkbegeleiding
Het begeleiden van werken in het buitengebied t.b.v. de flora- en faunawet, behoort eveneens tot ons werkveld.
Verslag ecologische kickoff
ZWR Inspectiebezoek

U bent hier: