Artikelen

Regelmatig presenteren wij op deze pagina informatie over lopende of recent uitgevoerde projecten. Door onze website regelmatig te bezoeken blijft u op de hoogte. Ook zullen wij regelmatig berichten via ons twitter account. Wees welkom.


Omgevingsverkenning ecologie Beijersche bocht te Stolwijk.
In het gebied rond de Beijersche bocht bij Stolwijk wordt de natuurbegrenzing zoals opgenomen in de Gebiedsovereenkomst Krimpenerwaard dor sneden door de Provinciale weg. Wat zijn de mogelijkheden voor natuur en welke actuele waarden en voorzieningen zijn reeds aanwezig.
Lees het artikel


Ontwikkeling weidevogels in de Krimpenerwaard
Aan de hand van een recente broedvogelinventarisatie wordt terug geblikt op de ontwikkeling van verschillende soorten graslandbroeders in de Krimpenerwaard. De historie van deze broedvogels in de periode 1980- 2015 in een notendop.
Lees het artikel


Grauwe ganzen, Krimpenerwaard 
Omtrent ganzen is er de laatste jaren veel discussie. Ganzenliefhebbers en agrarisch ondernemers hebben verschillende zienswijze op de aantal ontwikkeling van en de omgang met ganzen. Hoewel de discussie alle ganzensoorten raakt is de grauwe gans ongetwijfeld de  ....
Lees het artikel

KrabbenscheerKrabbenscheer polder De Nesse 
De basis van goed krabbenscheerbeheer wordt gevormd door regelmatige inventarisaties. in dit artikel is een inventarisatie verslag opgenomen en wordt het beheer nader toegelicht.
Lees het artikel


Zwarte stern publicaties
Over de zwarte stern in de Krimpenerwaard zijn door ons verschillende artikelen gepubliceerd.
Zwarte stern in de Krimpenerwaard 1998 - 2003
Zwarte stern in de Krimpenerwaard 2010
Kansenkaart zwarte stern Krimpenerwaard

Zomertalingen Krimpenerwaard 
Zomertaling is een zeldzame eendachtige. In de Krimpenerwaard komt de soort nog vrij regelmatig voor. In dit artikel een inventarisatieverslag en terugblik op de aantalsontwikkeling in de Gouderakse polders.
Lees het artikel


Slaapplaatsstellingen Kattendijksblok 
Sinds 2005 volgen wij de aantal ontwikkeling en locatiekeuze van slapen reigers en aalscholvers in een boezemland. In dit artikel wordt hier verslag van gedaan. 
Lees het artikel


U bent hier: