R.J.S. Terlouw (Rudi)

Zuidbroek 149a 2861 LL Bergambacht
t. 0182-374346  / m.  06 – 10301196
e. r.j.s.terlouw@hetnet.nl
geb. 02/05-1958  te Gouderak.Curiculum Vitae

Samenvatting.

Meer dan 30 jaar ervaring in inventarisatie, onderzoek, inrichting en beheer van natuur en landschap, met als specialiteiten, grasland, moeras en rivierengebieden.  Als onderzoeker bij de toenmalige Directie Beheer Landbouwgronden o.a. in het kader van de relatienota werkzaamheden verricht om inpasbaarheid van natuurdoelen in de agrarische omgeving te adviseren en beoordelen. Ruim 20 jaar werkzaam geweest als regiohoofd bij een natuur beherende organisatie in west Nederland. Hier o.a. eindverantwoordelijk, voor inrichting, beheer, externe contacten en project aansturingen in veenweiden- en rivierengebieden. Het verantwoordelijkheidsgebied bestreek o.a. 3 Natura-2000 gebieden, waaronder het gerenommeerde moerasgebied Zouweboezem en de Lekuiterwaarden Achthoven. Tijdens deze functie betrokken geweest bij twee grootschalige ruilverkavelingsprocessen en bij zes dijkverzwaringen langs de rivier de Lek, veelal in combinatie met buitendijkse natuurcompensatie. Sedert 2012 als zelfstandig ecoloog actief binnen Bui-tegewoon, groenprojecten. Ten bate van het veldwerk gecertificeerd middels VCA-VOL waardoor alle werkzaamheden conform veiligheidsnormen worden uitgevoerd. In de vrijwillige sfeer o.a. meer dan 26 jaar district coördinator bij SOVON.

Competenties:

 • Allround, zie zaken in een breder perspectief, brede deskundigheid
 • Creatief en flexibel, ziet snel kansen en oplossingen
 • Resultaat- en doelgericht, directe en open werkwijze
 • Zelfstandig werkend, maar geniet van ieders kwaliteiten in teamverband
 • Analytisch en structurerend, georganiseerde en planmatige aanpak

Kernwaarden:

 • Integer
 • Objectief
 • Nieuwsgierig
 • Betrokken

Werkervaringen

09-1978 / 02-1988 - Fa Kraan Groenvoorziening, Moordrecht  
(voorman hovenier / bedrijfsleider)

02-1988 / 11-1990 - Directie Beheer Landbouwgronden, Ministerie LNV 
(onderzoeker en inventarisatiemedewerker) (gem. 8 á 9 mnd/jr projectmatig)

11/1988 / 01-1989 - Fa. Bak, Moerkapelle 
(kwekerij medewerker) 

06/1989 / 02-1990 (deels overlap) Stichtse Milieufederatie  
(auteur boek vogels in het Eemland) 

01-1990 / 03-1990 - Stuyversgroep, Bergambacht 
(buitendienst medewerker & schapenverzorger) 

03/1990 / 12/1993  (deels overlap) Zelfstandig ecoloog  
(inventarisatie, onderzoek en advies) 

05/1993 – 31/12-2012 - Stichting het Zuid-Hollands Landschap te Rotterdam
(regiohoofd Veenweiden). 

01/01-2013 - heden - Zelfstandig ecoloog, Bui-tegewoon, groenprojecten  


Opleidingen.

 • Openbare Basisischool Gouderak
 • LtuS Hugo de Vries te Rotterdam
 • MtuS Utrecht

Overige diploma’s en getuigschriften:

- Rijbewijs BE; - EHBO; - Hart reanimatie; -Bedrijfshulpverlening; - BOA, groene wetgeving; -Veiligheid Operationeel Leidinggevende; - Ecohydrologie; - Personeel management; -Midden management;

Referenties:

“Het effectief en efficiënt behalen van werkdoelen staat bij Rudi voorop. Daarnaast verliest hij belangen van diegenen die alles tot stand moeten brengen (boeren, beheerders, burgers, bestuurders en buitenlui) niet uit het oog”. [Kim Bevington-leidinggevende bij het Zuid-Hollands Landschap].

“Rudi Terlouw heeft een scherpe blik en snel inzicht in complexe ecologische situaties. Met name bij de inrichting en het beheer van graslanden en moeras valt zijn veelzijdigheid en creativiteit op”. [Diny Buisman, collega bij het Zuid-Hollands Landschap en Bui-tegewoon, groenprojecten].

Vrijwilligerswerk:

 • Stichting Zwembad Gouderak,  van februari 1984 – december 1996 (12 jaar 11 maanden) Bestuurslid - waaronder 6 jaar secretaris en 4 jaar voorzitter

 • SOVON, vogelonderzoek, District coördinator Zuid-Holland - april 1985 – december 2011 (26 jaar 9 maanden)

 • Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard, februari 1980 – februari 1994 (14 jaar 1 maand) Bestuurslid en redacteur

 • Voetbalvereniging Gouderak,  augustus 1995 – mei 1998 (2 jaar 10 maanden) Bestuurslid jeugdafdeling, penningmeester

 • Gemeente Ouderkerk, maart 1992 – februari 2000 (8 jaar). Burger commissielid Ruimtelijke Ordening    

 • Openbare basisschool de Kranepoort, september 1993 – juni 1999 (5 jaar 10 maanden). Lid Ouderraad, secretaris
     
 • Vogelbescherming Nederland, april 1994 – mei 1997 (3 jaar 2 maanden) Lid ledenraad

 • Werkgroep Roofvogels Nederland, oktober 1995 – december 2001 (6 jaar 3 maanden). Contactpersoon Zuid-Holland  

Voor meer informatie over mijn persoon wordt verwezen naar het LinkedIn account en onze bedrijfswebsite www.bui-tegewoon.nl

Rudi Terlouw

Neem contact op

U bent hier: